מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

אמנת ניהול ומערכות בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', 12 ביולי 2016, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ברח' הברזל 34, רמת החייל, תל-אביב ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2015; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה (זיו האפט BDO, רואי חשבון) וקביעת שכרו; (3) אישור מינויה מחדש של ענת זליצקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 (שלוש) שנים החל מיום 1.7.2016 וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.
לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דו"ח מיידי לזימון אסיפה שנתית ומיוחדת שפרסמה החברה ביום 31.5.2016 (אסמכתא מס' 2016-01-039957) ("הדוח המיידי"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', 9 ביוני 2016, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 19 ביולי, 2016, באותה השעה ובאותו המקום.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות (2) ו- (3) לעיל. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה. נוסח כתב ההצבעה צורף לדוח המיידי. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

אמנת ניהול ומערכות בע"מ