נתוני מחזור* (במיליוני ₪)

* כולל חברות המדווחות בשיטת השווי המאזני בדו"חות הכספיים המאוחדים