asaf

מייסדים ומנהלים

אברהם אסף – יו"ר הדירקטוריון

בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול , ובעל תואר מסטר בחקר ביצועים מטעם הטכניון בחיפה.
ממייסדי חברת אמן , פעיל בחברה מאז ינואר 1970 .
אחראי על הפיתוח העסקי בקבוצת אמנת וממונה על קשרי החוץ.
משמש כיו"ר דירקטוריון אמנת וכדירקטור בחברות הבנות של הקבוצה.