נתון/שנה 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
אלפי ₪ חלוקת דיבידנד       8,000     10,000     12,000       7,000     11,500       7,000       9,200       4,500       8,000       8,000       7,600       9,000     16,000
מיליוני ₪ נתוני מחזור          408          423          456          489          449
אלפי ₪ רווח גולמי     40,534     40,701     41,865     47,391     46,128
אלפי ₪ רווח תפעולי     16,634     19,789     18,865     22,536     25,148
אלפי ₪ רווח לפני מס     17,299     19,000     18,364     20,997     23,496
אלפי ₪ רווח נקי מיוחס לבעלי האם     10,042     10,785     10,873     12,840     15,903
אלפי ₪ צבר הזמנות          435          415          420          545          520          550          535          514          583