באיזור הבא ישנם תמונות לא מונגשות של נתונים גרפיים

למעבר לתיאור התמונה בטקסט לחץ כאן

נתוני מחזור* (במיליוני ₪)

* כולל חברות המדווחות בשיטת השווי המאזני בדו"חות הכספיים המאוחדים